Tuesday, April 1, 2008

Hey nigga!


When i born, i black.
Wn i grow up, i blk.
Wn i go n sun, i blk.
Wn i scared, i blk.
Wn i sick, i blk.
And wn i die, i still blk.

And u white fello,
When u born, u pink.
Wn u grow up, u white.
Wn u go n sun, u red.
Wn u cold, u blue.
Wn u scared, u yellow.
Wn u sick, u green.
And wn u die, u gray......
And u calling me colored???

Written by an african kid!